บริการของเรา

ด้านที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัทเอ็นยิเนียริ่งพลัสเป็นที่ปรึกษาที่ให้บริการการควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง ซึ่งเรามีทีมงานที่มีพร้อมด้วยหลักวิชาการด้านงานช่างและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง

11

ควบคุมคุณภาพงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ได้คุณภาพ การตรวจรับงาน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผล

55

ควบคุมแผนงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงาน ให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้อง ให้การคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ตามระยะเวลาที่กำหนด

44

รายงานความก้าวหน้า

จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ในระหว่างการคุมงานก่อสร้างให้เจ้าของโครงการรับทราบ

33

แก้ไขปัญหา

ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการคุมก่อสร้าง รวมถึงนำเสนอแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นความเสี่ยงของโครงการในอนาคต

22

ควบคุมราคา

ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาแทนเจ้าของโครงการ ทั้งผู้รับเหมาหลัก และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ ในการต่อรองราคาที่เหมาะสม ก่อนบริการคุมงานก่อสร้าง

ขอบเขตการให้บริการ

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการอนุมัติเสนอจ่ายเงินไปยังเจ้าของโครงการ เมื่องานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงานให้งานก่อสร้าง ดำเนินไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

ทางผู้ควบคุมงานจะจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ให้แก่ทางเจ้าของโครงการ ทุก 30 วัน โดยที่จะมีการประชุมประจำสัปดาห์พร้อมรายงานการประชุมทุกสัปดาห

ขอบเขตการให้บริการ

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการอนุมัติเสนอจ่ายเงินไปยังเจ้าของโครงการ เมื่องานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงานให้งานก่อสร้าง ดำเนินไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

ทางผู้ควบคุมงานจะจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ให้แก่ทางเจ้าของโครงการ ทุก 30 วัน โดยที่จะมีการประชุมประจำสัปดาห์พร้อมรายงานการประชุมทุกสัปดาห

โดยมีรายละเอียดงาน ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Process)

 • การคัดเลือกผู้รับเหมา การตรวจสอบต่อรองราคา
 • ประมูลงานคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระบบ และตรวจสอบปริมาณงานว่าเนื้องานมีมากน้อยเพียงไร ระยะเวลาที่เสนอทำสัญญาเหมาะสมหรือไม่
 • หากพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ระยะเวลา และราคาที่ผู้รับเหมา ณ. ปัจจุบันนำเสนอยังไม่เหมาะสม ผู้ควบคุมงานจะเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการต่อรองต่อไป
 • เมื่อได้ข้อสรุปสำหรับงานรับเหมาหลัก และงานอื่นๆ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ควบคุมงานจะดำเนินการตรวจสอบงวดงานในสัญญา นำเสนอให้เจ้าของโครงการลงนาม เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ช่วงก่อสร้าง (Construction Process)

 • ดำเนินการจัดการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับบริหาร และควบคุมงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ กำหนดวิธีการรับ-ส่งเอกสารการขออนุมัติวัสดุ แบบรายละเอียดต่างๆ (Shop Drawing) ตลอดจนการกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ที่จะใช้ในโครงการ
 • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างหลัก (Master Construction Schedule) เพื่อใช้ในการติดตามผล
 • ตรวจสอบรายงาน และแผนงานก่อสร้างประจำเดือน
 • ตรวจสอบแผนกำลังคนที่ใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับการก่อสร้างแต่ละขั้นตอน
 • ตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้มีปริมาณ และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
 • จัดเตรียมแผนการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องจัดซื้อโดยเจ้าของโครงการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และระยะเวลาก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และการต่ออายุสัญญา
 • ควบคุมให้มีการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบ และรายการก่อสร้าง และให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมคุณภาพวัสดุ และฝีมือการก่อสร้าง
 • ควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ปลอดภัย และไม่เกิดมลภาวะแก่บริเวณก่อสร้าง และใกล้เคียง
 • ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา
 • จัดประชุม และติดตามความก้าวหน้าของงานจัดทำรายงานประจำเดือน
 • ตีความตามรูปแบบ รายการ และสัญญา ให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี โดยไม่เกิดความเสียหายแก่งาน และเจ้าของโครงการ
 • สั่งหยุดงานหรือสั่งแก้ไข เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน
 • ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาระบบ ผู้รับเหมาหลัก ตลอดจนผู้รับเหมาย่อยรายอื่นๆให้ดำเนินการสอดคล้องกัน
 • ตรวจสอบคุณภาพ รับมอบงาน

ช่วงหลังการก่อสร้าง ( Post-Construction Process)

 • จัดบุคลากรในการบันทึก และรับรายการแก้ไข
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขตามรายการ
 • จัดทำรายการส่งมอบพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของโครงการ
 • จัดการให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทำรายการคู่มือการใช้อาคาร รายชื่อวัสดุ การรับประกันวัสดุ การซ่อมบำรุงต่างๆ
 • รวบรวมระบบกุญแจ
 • รวบรวมตรวจสอบ As built Drawing เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของโครงการต่อไป