บริการของเรา

BIM หรือ Building Information Modeling

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างดีขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้าง ทำให้ต้นทุน เวลาและคุณภาพงาน ของโครงการดีขึ้น

หลักการการทำงานของ BIM

การทำงานจะเป็นการทำงานผ่าน Software ทำงานมาทำมาเพื่อรองรับระบบ BIM โดยเน้นการทำแบบจำลองโมเดล โดยที่วัตถุภายระบบจะมีค่าพารามิเตอร์ (Parametric Object-Based) ซึ่งจะเก็บข้อมูล (Data) ต่างๆ ในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งการทำงานจะสามารถประมวลผลได้ทั้ง ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ รวมถึงการถอดข้อมูลด้านการก่อสร้าง (BOQ) เมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบต่างๆ จะปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

สามารถนำ BIM ไปพัฒนาต่อในการควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ (เรียกว่ามิติการทำงานที่มากขึ้น) ดังนี้

  • การออกแบบ การเขียนแบบ ตรวจสอบแบบ (3D)
  • การวางแผนงานต่างๆ (4D)
  • การประมาณราคา (5D)
  • การวิเคราะห์ด้านพลังงาน (6D)
  • การบริหารงานอาคารหลังก่อสร้างเสร็จ (7D)

บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส เป็นที่ปรึกษาที่นำกระบวนการทำ Building Information Modeling หรือ BIM และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยเราสามารถประยุกต์ใช้ BIM ในการทำงานได้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ไปถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ซึ่ง BIM ทำให้ต้นทุน เวลาและคุณภาพงาน ของโครงการดีขึ้น