เกี่่ยวกับเรา

สาสน์จากผู้บริหาร

เรืองศักดิ์ สุภาจรรยาวัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ

หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2524 ได้ผ่านประสบการณ์ทั้งด้านการวิเคราะห์ราคา บริหารโครงการเสมือนหนึ่งเป็นดั่งผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้บ่มเพาะเรียนรู้หลักของความสำเร็จใน โครงการที่หลากหลาย ตลอดจนอุปสรรค ข้อจำกัดของ “คน” “งาน” และ ”ราคา” เพื่อพัฒนาหาจุดลงตัว ในการดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมบรรยากาศแห่ง ความรับผิดชอบ ภายใต้ ”หน้าที่” และ “บทบาท” ที่ชัดเจน

สิ่งที่ได้เติบโต หล่อหลอม พัฒนา ถ่ายทอด ปลูกฝัง เข้าไปในการทำงานของบุคลากร จนสามารถสร้างเป็นจุดเด่น “เอกลักษณ์การทำงาน Style เอ็นยิเนียริ่ง พลัส” ที่ทำให้เกิดความยอมรับจากผู้ร่วมงานในหน้าที่อื่นๆ จนสร้างให้เรามีชื่อเสียง อยู่ได้ในวงการอย่างมั่นคงและภูมิใจ

จรัญ วีระพงษ์วัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ

“ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้วยระบบงานคุณภาพ การนำเทคโนโลยีมีเดียมาใช้ในการบริหาร อีกทั้งพัฒนาทีมงานในหลากหลายมิติ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้ารวมถึงการทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันกับพันธมิตรในธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป”

สวัสดิ์ ทิลารักษ์ (หวัด)
กรรมการบริหาร

ทัศนคติที่ดี คือ สิ่งเล็กๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต “การทำงานก็เช่นกันต้องอาศัยสิ่งนี้”
“ผมเชื่อว่าคนเราจะทำสิ่งใดได้ดีนั้น ตนเอง ต้องเห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่ทำอยู่ก่อน” การควบคุมงานก่อสร้างเป็นงานสำคัญของโครงการ เพราะจะสะท้อนถึงคุณภาพของ ผลงานจากการก่อสร้าง....... บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า........

ศุภกิจ เพชรเหลี่ยม (แฟรงค์)
ผู้อำนวยการโครงการ

"ในการทำงานต่างๆ นั้น ย่อมมีข้อผิดพลาด ปัญหาและอุปสรรค์ ผมจะไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้นาน จะต้องเรียนรู้ แก้ไข แปรเปลี่ยนเป็นพลัง พลังที่จะต่อสู้ในสิ่งที่ดีขึ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและตลอดไป"

รัตนาพร ตุ้มทอง (ปุ้ม)
ผู้อำนวยการโครงการ

“โครงการที่ประสบความสำเร็จ คือทำได้ตามงบประมาณและแผนงานที่วางไว้ รวมถึงคุณภาพของงานก่อสร้างต้องได้มาตรฐาน แต่ทุกคนอาจไม่ได้คำนึงว่า การทำให้ได้สิ่งที่ว่ามานั้น การควบคุมงานก่อสร้างที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่ทำเป้าหมายสำเร็จ ENPLUS มั่นใจว่าเรามีทีมงานที่ดีและมีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ”

ยุรีวรรณ นิลสลับ (เก๋)
Pre-construction Manager

“จุดเริ่มของการก่อสร้างทุกโครงการล้วน ผ่านกระบวนการทำงานของแผนกเราทั้งสิ้น เพื่อให้ได้ตามงบประมาณและแผนงานก่อสร้างที่เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ.......ด้วยวิธีการทำงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเพียงจิ๊กซอร์ส่วนหนึ่งของ บริษัทฯ เท่านั้น เพื่อนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มอบให้กับลูกค้าทุกโครงการ........ #ทำในสิ่งรัก รักในสิ่งที่ทำ”​

ชนันรัจน์ พิลึก (ทัช)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

ยึดมั่นนโยบายบริษัท สนับสนุนทีมในด้านต่างๆ เพื่อให้งานโดยรวมมีคุณภาพ ดูแลสนับสนุนดั่งพี่น้องน้อง และยินดีประสานงานด้วยใจ

วรากฤช ปาลกะวงศ์ (เอส)
Pre-construction M&E

“เป้าหมายหลักของเราคือดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ตามที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงานต่างๆ ดังนั้นทุกเนื้องานที่ผ่านทีมของพวกเราจะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ลดการเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต”