เกี่่ยวกับเรา

VISION

เป็นองกรณ์ชั้นนำที่มีความเป็นสากลด้านการให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้บริการลูกค้าได้ในทุกมิติ สร้างความพึงพอใจลูกค้าอย่างยั่งยืน

MISSION

สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพร่วมกับทุกฝ่าย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพื่อความพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม

CORE VALUE

E

Effective | มีประสิทธิผล

บริหารงานโครงการอย่างมืออาชีพ
Professional project management.

N

Networking | เครือข่ายเข้มแข็ง

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
Coordinate both internal and external network systematically with accuracy.

P

Positive Thinking | คิดบวก

มีทัศนคติที่ดี และนำพลังสร้างสรรค์ในการทำงาน
Have attitude that enhance creative power to our work.

L

Learning | เรียนรู้ตลอดเวลา

ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน
Eager to learn new things for skill development.

U

United | สามัคคีเป็นหนึ่ง

สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
Create a team atmosphere.

S

Smart Service | จิตใจรักบริการ

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
Fair, fast and accurate support.